Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Maud van den Elsen-Sandmann

BIG-registraties: 39923834825

Basisopleiding: Psychologie, Universiteit van Tilburg

AGB-code persoonlijk: 94104096

 

Praktijk informatie

1 Naam praktijk: Psyworks

E-mailadres: info@psyworks.nl

KvK nummer: 72191414

Website: www.psyworks.nl

AGB-code praktijk: 94064145

 

2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz

 

3. Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Binnen Psyworks kunnen uiteenlopende psychische klachten behandeld worden bij kinderen en volwassenen, zoals depressieve klachten, angstklachten, onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten, lichte verslavingsproblemen, emotieregulatie- en agressieregulatieproblematiek, burn-out en andere spanningsklachten, traumagerelateerde klachten, relatie- en gezinsproblemen en klachten voortkomend uit stoornissen zoals autisme en adhd. In de behandeling maak ik gebruik van de volgende behandelmethoden: cognitieve gedragstherapie; EMDR; E-health; kortdurende psychologische interventies voor de basis GGZ (KOP-model), Acceptance and commitment therapie (ACT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT) schematherapie.

 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1 Naam: Maud van den Elsen-Sandmann BIG-registratienummer: 39923834825

 

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Huisartsen en POH-GGZ's binnen de gemeente Gemert-Bakel Mw. E. Kemp, psychotherapeut BIG:9052145616

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Er zijn verschillende redenen voor overleg met collega's binnen het professionele netwerk, zoals onduidelijkheid over de diagnostiek, een niet goed lopende behandeling, bij medicatievragen of crisissituaties

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): In principe kunnen cliënten, ook buiten kantooruren, mij bellen in geval van crisis. Mocht ik niet bereikbaar zijn (bv. s'nachts) dan kunnen zij contact opnemen met de HAP (Huisartsenpost). Het telefoonnummer van de HAP is te horen op de voicemail van de eigen huisarts. Andere mogelijkheden zijn: Bij gedachten aan zelfmoord of zelfbeschadiging: www.113online.nl, 0900 - 0113 - Sensoor; 24 uur per dag telefonisch bereikbaar maar ook via mail of chat.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: dit binnen mijn praktijk bijna nooit nodig is. In het geval van individuele clienten treed ik in overleg met HAP, crisisdienst of SEH

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://psyworks.nl/vergoedingen

 

7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://psyworks.nl/vergoedingen

 

8. Kwaliteitswaarborg Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: https://www.nvgzp.nl/beroepscode

 

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Mijn clienten kunnen in eerste instantie bij mij terecht met klachten over mij of mijn behandeling. Indien we daar niet gezamenlijk uitkomen kunnen cliënten terecht bij de Geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg behandelt klachten van cliënten tegen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). Deze aanmelding verloopt via de beroepsvereniging NVGZP. Link naar website: https://www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg behandelt klachten van cliënten tegen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). Deze aanmelding verloopt via de beroepsvereniging NVGZP. Link naar website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: Mw. drs. T. Walmuller, GZ-psycholoog Praktijk Tamara

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psyworks.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Na intake wordt de diagnose gesteld en samen met de cliënt een behandelplan opgesteld. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van het traject. Ook wordt op voorhand besproken (voor zo ver dat goed ingeschat kan worden) welke technieken gebruikt zullen worden tijdens de behandeling. Voor veel psychische klachten (bv depressie, angstklachten) wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van evidence-based technieken, protocollen en richtlijnen

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

 

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Maud van den Elsen-Sandmann Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Nee

 

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Maud van den Elsen-Sandmann Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Maud van den Elsen-Sandmann Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Na intake wordt de diagnose gesteld en samen met de cliënt een behandelplan opgesteld. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van het traject. Ook wordt op voorhand besproken (voor zo ver dat goed ingeschat kan worden) welke technieken gebruikt zullen worden tijdens de behandeling. Voor veel psychische klachten (bv depressie, angstklachten) wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van evidence-based technieken, protocollen en richtlijnen

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Aan het einde van ieder gesprek wordt kort geëvalueerd ( onder andere met evaluatieschalen uit de oplossingsgerichte therapie). Aan het einde van de behandeling wordt er uitgebreider geëvalueerd (o.a middels de ROM-vragenlijst CQ-index clienttevredenheid GGZ) en wordt ook terugvalpreventie besproken

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Aan het einde van iedere behandelafspraak wordt kort geëvalueerd. Standaard wordt na afronding van de behandeling eveneens geëvalueerd middels de ROM-vragenlijst CQ-index GGZ. 14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Aan het einde van de behandeling is er een evaluatiemoment over de gehele behandeling en de tevredenheid erover middels een vragenlijst (CQ-index). De gemiddelde resultaten publiceer ik op mijn site onder clientbelang.

 

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

 

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

 

III. Ondertekening Naam: Maud Sandmann Plaats: Gemert Datum: 06-09-2019 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja